Brandskyddsplan

PERSONAL PÅ FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Du som personal på förskola och skola ska veta hur man leder, samverkar och fattar beslut gällande brandsäkerhet på din arbetsplats. För detta krävs utbildning och övning, när ni genomgått utbildning är denna affisch ett stöd om hur du och din omgivning kan förbereda er, och hur ni hanterar en krissituation. Det kan vara lätt att glömma i en krissituation och det är därför viktigt att affischen sitter på väl synligt ställe. Till affischen följer också lappar att fylla i med adress, kod och annan information som är viktig att ha tillgänglig när brandkår ska tillkallas.

VEM HAR ANSVAR?
Alla som driver verksamhet i en lokal har ansvar för brandsäkerheten. Det innebär att du som verksamhetsansvarig är skyldig att ha utrustning för livräddning vid brand på väl synligt ställe. Du ska hålla dig informerad om hur man på bästa sätt använder utrustningen och du ska arbeta för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Du ska också vidta det åtgärder som behövs för att förebygga brand.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, BVC, MVC, vårdcentraler, öppna förskolor, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer. Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).