FN:s Barnkonvention

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.


FN:s konvention om barnets rättigheter brukar kallas barnkonventionen. Barnkonventionen är ett dokument med regler som ger barnet egna rättigheter. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Nästan alla världens länder har anslutit sig till barnkonventionen. Ländernas regeringar lovar att följa reglerna. I Sverige har vi anpassat och ändrat våra lagar så att de stämmer överens med barnkonventionens bestämmelser. Barnkonventionen innehåller 56 artiklar, eller punkter, som innehåller regler för hur barn ska behandlas och vilka rättigheter barn har. Alla artiklar lika viktiga, men artikel 2, 3, 6 och 12 är viktiga regler som tillsammans är grunden för de andra artiklarna.

VARFÖR EN AFFISCH OM FN:S BARNKONVENTION?
Våra elever brukar påminnas om Barnkonventionens artiklar en gång varje år i samband med FN dagen. Men varför inte låta dem vara synliga i klassrummet året om! Vi har samlat artiklarna i förkortad form på en dekorativ och tydlig affisch som ni kan ha uppsatt på väggen i klassrummet. På så sätt påminns pedagoger och elever ständigt om detta viktiga dokument.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, öppna förskolor, familjecentraler, kolloniverksamheter och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och A2 (59,4 x 42 cm).