Genus

Genus är ett begrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Att arbeta med jämställdhets- och likabehandlingsarbete är ett värdegrundsarbete och berör alla anställda i skolor, förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och överallt där barn och ungdomar vistas. Att på ett professionellt och seriöst sätt arbeta med jämställdhet och likabehandling i förskolor och skolor, är skolutveckling.

För att du som pedagog ska kunna arbeta med jämställdhet på ett genomtänkt sätt behöver man sätta sig in i vad det innebär, man behöver iaktta sin egen verksamhet, bearbeta begreppet och problematisera. I läroplanen skriver man om skolpersonalens bemötande, bedömning, krav och förväntningar, och uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Vi skapar ofta genusordning helt omedvetet för att det upplevs som normalt för oss.

Vi har nu tagit fram en affisch för att göra det lättare för dig som pedagog att förklara vad genus betyder och innebär.

VARFÖR EN AFFISCH OM GENUS?
Det kan vara svårt att förklara tydligt för barn och ungdomar vad genus innebär, det finns inga tydliga svar som är rätt eller fel, arbetet är en process. I denna process behövs det dialog och samtal och det kan ta tid att bryta gamla mönster. Varje pedagog, skola eller förskola måste hitta sin egen väg och sitt eget arbetssätt. Vi har gjort denna affisch för att ni på skolan ska kunna ha den uppsatta i klassrummet, så att samtalen kring genus ska hållas levande.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, öppna förskolor, familjecentraler, kolloniverksamheter, fritidsgårdar, fritidshem och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och A2 (59,4 x 42 cm).