Globala målen i skolan

Globala målen för hållbar utveckling innehåller 17 mål som världens länder tillsammans har tagit fram för att utrota extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Målen ska vara uppnådda till år 20130, och för att vi ska uppnå målen så behöver vi alla arbeta och engagera oss, även världens skolor.

VARFÖR EN AFFISCH OM GLOBALA MÅLEN?
Det är förpliktigat att arbeta med utbildning för hållbar utveckling i alla Sveriges skolor. I läroplanens inledning kan man läsa: Genom ett miljö-perspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Vi har tagit fram den här affischen för att skolans elever ska få förslag på hur de kan göra i sin vardag för att vara med och arbeta för att uppnå målen. Ha affischen uppsatt i skolan så att ALLA elever ska bli bekanta med de globala målen för hållbar utveckling.

SKOLMATERIAL FÖR ARBETE KRING GLOBALA MÅLEN
Det finns mycket bra skolmaterial för att arbeta med globala målen för hållbar utveckling, som exempelvis:
www.filmcentrum.se
www.globalamalen.se
www.sida.se
www.fnforbundet.se

VAR ÄR AFFISCHEN TÄNKT ATT FINNAS?
Affischen är gjord för att finnas på skolor, fritidshem, kulturskolor, sportföreningar, scoutlokaler och andra platser där barn och unga vistas.

STORLEK
Affischen finns i A2 (59,4 x 42 cm).