Om mobbning

Skolan har skyldighet och se till att inget barn kränks eller diskrimineras på skolan. Enligt skollagen har personal ansvar att agera så fort de får kännedom om kränkande behandling som sker i skolan. Det gäller även kränkning på nätet om den har samband med elevens vardag i skolan. Nya medievanor och sociala forum förändrar våra umgängesformer och ytor för samspel.

Kränkande behandling som fenomen förutsätter en publik och när åskådarna låter sig samlas på nätet gör den kränkande behandling det också. Men angår den skolans elever, så angår den också skolan.

VARFÖR EN AFFISCH OM MOBBNING?
Skolverket rekommenderar att man inte använder färdiga programkoncept utan att skolorna själva kartlägger och analyserar skolans verksamhets behov och förutsättningar, all personal ska involveras och det ska finnas möjlighet även för eleverna att delta. För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling krävs det att man systematiskt skapar en strategi mot mobbning utifrån skolans unika förutsättningar.

Alla i skolan både lärare och elever ska vara medvetna om hur man agerar vid kränkningar och mobbning. Låt affischen sitta lättåtkomlig och ni kan diskutera frågor kring mobbning utifrån affischen.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen och foldern är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, öppna förskolor, och familjecentraler. Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och A2 (59,4 x 42 cm).