Psykisk hälsa

Vad är psykisk hälsa och vad innebär psykisk ohälsa?

Psykisk hälsa handlar om vårt välbefinnande. God psykisk hälsa är att känna sig nöjd med sig själv och sitt liv, att kunna balansera positiva och negativa känslor och att ha goda sociala relationer.

Psykisk ohälsa kan vara allt från oro och nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i Sverige, därför är det viktigt att vi ger barn och unga verktyg att hantera kriser och att de får förståelse för att livet går upp och ner. Vi vuxna har ansvar för att hjälpa barn och unga att hitta möjligheter att få hjälp om det behövs!

Låt affischen sitta lättåtkomlig, så att diskussionen och samtalen kring psykisk hälsa och ohälsa kommer igång så att vi slipper missförstånd och fördomar.