Globala målen i förskolan

Globala målen för hållbar utveckling innehåller 17 mål som världens länder tillsammans har tagit fram för att utrota extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Målen ska vara uppnådda till år 2030, och för att vi ska uppnå målen så behöver vi alla arbeta och engagera oss, även världens förskolor.

SLÄPP IN BARNEN I ARBETE MOT EN MER HÅLLBAR VÄRLD!
För att klara dessa ambitiösa mål krävs att alla är med. Även världens alla skolor och förskolor. Att ta med barnen på denna resa är inte bara klokt utan också nödvändigt. Det handlar ju trots allt om deras framtid. Därför har vi tagit fram affischen, Globala målen i förskolan, som är avsedd att vara ett stöd i undervisningen.

Affischen ger dig som pedagog och barnen en möjlighet att:
• Överblicka de 17 globala målen
• Lära er mer om de problem vi står inför
• Se och diskutera förslag på lösningar

För att vända utvecklingen krävs både ett starkt engagemang och nya idéer från alla håll. Så bjud in barnen på denna viktiga resa. Tillsammans kan vi nå målet, en mer hållbar planet. Ämnet är dessutom synnerligen relevant för förskolorna. Utbildning, om hur vi skapar en hållbar utveckling, är en pedagogisk insats som ska ske i alla Sveriges förskolor, vilket nämns i del 1 under Grundläggande värden:

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såvål ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

VAR ÄR AFFISCHEN TÄNKT ATT FINNAS?
Affischen är gjord för att finnas på förskolor, fritidshem, kulturskolor, sportföreningar, scoutlokaler och andra platser där barn och unga vistas.

STORLEK
Affischen finns i A2 (59,4 x 42 cm).